Budujemy relacje, przekazujemy informacje — refleksja na temat spotkania z rodzicami.

O nar­ko­ty­kach sły­szy­my dużo, przede wszyst­kim w mediach i w szko­le na zebra­niach. Cza­sa­mi jakaś nasza myśl skie­ru­je się w tę stro­nę, ale jed­no­cze­śnie zaraz uspo­ka­ja dru­ga: „Nie to nie doty­czy moje­go dziec­ka…” Ich zacho­wa­nie tłu­ma­czy­my tzw. „trud­nym wie­kiem”, trud­no­ścia­mi szkol­ny­mi, przy­pad­kiem… A pro­blem nie­ste­ty ist­nie­je i nara­sta, mimo wysił­ków wie­lu osób i insty­tu­cji, pro­gra­mów […]

Czytaj więcej