Andrzejki

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze…

Samo­rząd Uczniow­ski posta­no­wił wyko­rzy­stać swo­ją magicz­ną moc i pomóc słu­cha­czom naszej szko­ły spraw­dzić co przy­nie­sie im przy­szłość. W tym celu 30 listo­pa­da zor­ga­ni­zo­wał szkol­ne Andrzej­ki. Co praw­da tra­dy­cyj­ne­go lania wosku nie było, ale było wie­le innych wróżb andrzej­ko­wych, np. rzu­ca­nie mone­tą do naczy­nia z wodą czy pięć kubecz­ków, pod któ­ry­mi znaj­do­wa­ły się przed­mio­ty sym­bo­li­zu­ją­ce, to co nas może spo­tkać w przy­szło­ści (samo­cho­dzik – podróż, gro­sik – bogac­two, pier­ścio­nek – ślub, klu­czyk – coś nowe­go w naszym życiu, pusty kubek – pech).

Oczy­wi­ście nie same wróż­by były, ale rów­nież kon­kur­sy, m.in. na naj­dłuż­szą obier­kę, naj­szyb­sze uło­że­nie figur poka­za­nych na wzo­rze z dostęp­nych czę­ści  tan­gra­mu, nary­so­wa­nie por­tre­tu  wybran­ki lub wybran­ka swo­je­go ser­ca z zawią­za­ny­mi ocza­mi. Zwy­cięz­cy kon­kur­sów otrzy­ma­li upo­min­ki.

 

Impre­zę popro­wa­dzi­ły Pau­li­na i Patry­cja z kl. III a i Mag­da z kl. I a.

Gra­fi­ka wyróż­nia­ją­ca na licen­cji CC0 Cre­ati­ve Com­mons: https://pixabay.com/pl/wróżba-andrzejki-lanie-wosku-symbol-2983005/