Egzaminy poprawkowe

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół dla Doro­słych infor­mu­je, że egza­mi­ny popraw­ko­we odbę­dą się w dniu 23 lute­go 2018 roku o godz. 08:00.