Sprzątanie Świata

16 wrze­śnia ucznio­wie szko­ły wezmą udział w Sprzą­ta­niu Świa­ta. Akcja ta jest pro­wa­dzo­na w naszej szko­le każ­de­go roku.